Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

RÓWNE SZANSE w PRACY
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH


GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS
"FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą galę podsumowującą konkurs „Firma przyjazna rodzinie”, który jest częścią projektu „Równe szanse w pracy” organizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007. Rozpoczęcie gali odbędzie się 07.12.2007r. o godzinie 12:30 w Sali Belwederskiej Hotelu Europa, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 29 w Lublinie. Nastąpi wtedy oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagrody głównej.

Głównym celem konkursu „Firma przyjazna rodzinie” jest promowanie pracodawców, którzy aktywnie realizują politykę prorodzinną w swoich firmach, a także kładą duży nacisk na ułatwienie młodym matkom pełnego powrotu na rynek pracy i godzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym, bez szkody dla żadnego z tych obszarów.

Na wszelkie ewentualne pytania odpowie Pani Paulina Krupa, która bezpośrednio odpowiada za przebieg projektu
(e-mail: p.krupa@irp-fundacja.pl, tel/fax 81 536 10 94).

PROGRAM GALI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS

RELACJA z GALI PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS


KONKURS
"FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE"

Miło nam poinformować Państwa o wynikach konkursu „Firma przyjazna rodzinie”.
Decyzją kapituły konkursu zwyciężyła firma Skrivanek Sp. z o.o.
www.skrivanek.pl

Kapituła konkursu postanowiła także przyznać trzy wyróżnienia, które otrzymują następujące firmy:

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie.

Kolejnym działaniem w projekcie będzie uroczysta gala podsumowująca projekt, która odbędzie się 07.12.2007r. w Sali Belwederskiej Hotelu Europa.


TAK ZAPOWIADALIŚMY KONKURS ...

Konkurs „Firma przyjazny rodzinie” ma na celu promowanie firm prowadzących działania integracyjne i wpierające pracowników i ich rodziny ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży i pierwszych miesiącach macierzyństwa.

powiekszenieKonkurs ten jest adresowanych do przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego, którzy aktywnie stosują taką politykę w swoich firmach.

Nagrodą główną w konkursie jest przyznanie tytułu „Firma przyjazna rodzinie” oraz rozmieszczenie 35 bilboardów z logo zwycięskiego przedsiębiorstwa na terenie województwa lubelskiego.


Przedłużamy czas przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Firma przyjazna rodzinie" do 17.10.2007r.
Zapraszamy do wzięcia udziału!

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza konkursowego oraz odesłanie go na adres: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin z dopiskiem „Firma przyjazna rodzinie” w terminie nieprzekraczalnym do 30 września 2007r.


Prace zostaną ocenione przez kapitułę konkursu w składzie:

  • Konrad Konefał – Dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw
  • Magdalena Grydniewska – reporterka Radia Lublin
  • Paweł Markiewicz - Asystent Zbigniewa Zaleskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, członek Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie
  • Bohdan Rożnowski – adiunkt w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Bogusława Lachowska - adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Konkurs jest częścią projektu „Równe szanse w pracy”, realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007. Projekt jest współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Osoba kontaktowa: Paulina Krupa, e-mail: p.krupa@irp-fundacja.pl, tel./fax (081) 536 10 94


REGULAMIN KONKURSU
ANKIETA KONKURSOWA


Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich
Regulamin Konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie” 2007

1. Organizacja.

1.1 Konkurs organizuje Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw w ramach programu EUROPEJSKI ROK RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH (ERRSW) 2007 realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2. Cele Konkursu.

2.1. Wzrost świadomości obywateli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy ze względu na cechy nie związane z charakterem wykonywanej pracy poprzez promocję dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla kobiet w ciąży i w pierwszych miesiącach macierzyństwa.
2.2. Promowanie pracodawców wspierających integrację rodzin pracowników w różnych fazach jej rozwoju oraz stwarzającym pracownikom warunki do zachowywania równowagi praca – dom (life – work balance)

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.1. Konkurs organizowany jest w 2007 r.
3.2. W Konkursie uczestniczą przedsiębiorstwa prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą nie krócej niż 24 miesiące od daty zgłoszenia do Konkursu.
3.3. Pracodawca musi zatrudniać nie mniej niż 3 pracowników w pełnym wymiarze zatrudnienia.
3.4. Pracodawca musi dołączyć do zgłoszenia informacje o nie zaleganiu z płatnościami podatkowymi i składkami ZUS oraz udzielić pisemnej zgody na przeprowadzenie wizyty członka jury na terenie zakładu pracy
3.5. Pracodawca musi prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.
3.6. Warunkiem formalnym uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie do Konkursu w terminie do 30 września 2007 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia).

4. Przebieg Konkursu

4.1. Do 30 września 2007 - Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.
4.2. 1 października 2007 rozpoczęcie pracy zespołu audytowego i kapituły konkursu.
4.3. 8 października 2007 zakończenie oceniania zgłoszeń pod względem formalnym.
4.4. 25 października 2007 zakończenie oceniania pod względem merytorycznym, wyłonienie grupy firm do oceny audytowej, audyt i wizyty u wyłonionych pracodawców
4.5. 4 – 8 listopada 2007 zakończenie pracy zespołu audytowego.
obrady Kapituły Konkursu.
4.6. Listopad - ogłoszenie wyników Konkursu podczas gali finałowej
4.7. 01 – 31 grudnia 2007 r. - kampania promocyjna laureatów.

5. Kryteria oceny

5.1. Spełnienie warunków formalnych
5.2. Przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, oświadczenia o nie zaleganiu z wypłatami dla pracowników, oświadczenie o przestrzeganiu przepisów BHP w firmie oraz przedłożenie kopii wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS
5.3. W przypadku decyzji jury przyznającej nagrodę, warunkiem jej otrzymania jest przedłożenie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy
5.4. Jakość i innowacyjność działań i rozwiązań personalnych wspierających rodziny pracowników w różnych fazach jej rozwoju

6. Laureaci

6.1. Jury wyłoni jednego zwycięzcę konkursu oraz przyzna wyróżnienia w dwóch kategoriach: 1) podmioty mikro i małe oraz 2) średnie i duże
6.2. Laureaci konkursu mają prawo do używania tytułu Laureata Konkursu.
6.3. Przedsiębiorstwa nagrodzone będą uczestniczyć w kampanii bilboardowej na terenie województwa lubelskiego
6.4. Logo oraz informacje o nagrodzonych pracodawcach będą umieszczone w witrynach internetowych organizatora Konkursu.

7. Zapisy końcowe.

7.1. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej
7.2. Udział w Konkursie nie wymaga żadnych opłat wpisowych
7.3. Jury podejmuje decyzje w sprawie ustalenia lub zmiany terminów oraz interpretacji zapisów regulaminowych

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY