Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ I UKRAINĘ EURO 2012
DIAGNOZA I PROGNOZA


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przeprowadzenia badań ilościowych w projekcie
„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim
w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

W związku z realizacją projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badań ilościowych.
Planowany termin badań: sierpień – listopad 2009.


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis grupy badawczej
- 1350 przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego

- dobór warstwowo – losowy grupy, warstwy: wielkość firmy (mikro, małe, średnie, duże), subregiony (lubelski, chełmsko – zamojski, bialskopodlaski), branże (przede wszystkim budowlana, hotelarsko – gastronomiczna, turystyczna, handlowa, transportowa)

- wielkość grupy: 30 firm x 3 wielkości firmy x 3 subregiony x 5 branż = 1350 przedsiębiorstw

Sposób doboru grupy badawczej
losowy dobór próby reprezentatywnej zgodnie z obowiązującymi zasadami badań statystycznych
Przeprowadzenie badań
- zebranie danych poprzez indywidualne spotkanie ankietera z osobą reprezentującą badane przedsiębiorstwo/właścicielem, w oparciu

o wystandaryzowaną ankietę dostarczoną przez Zamawiającego

- czas trwania 1 badania 1,5 – 2 godz.

Termin realizacji
08.2009 – 11.2009
Obszar realizacji
województwo lubelskie
Osoby realizujące badania
posiadające doświadczenie w realizacji podobnych badań ankietowych
Założenia organizacyjne
- Wykonawca pozyskuje bazę danych (firm) z GUS

- Wykonawca dostarcza Zamawiającemu uzupełnione ankiety sukcesywnie co 2 tygodnie w terminie do 5 dni roboczych (razem 1350 szt.)

- po zakończonych badaniach Wykonawca:

a) przedstawia Zamawiającemu potwierdzenie wykonanych badań zgodnie z załącznikiem nr 1

b) przekazuje Zamawiającemu bazę danych pozyskanych do badań w formie zapisu na płycie CD (2 kopie)

Maksymalna cena
135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)


II Warunki formalne:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) i powinna zawierać:
  1. nazwę i adres firmy
  2. datę sporządzenia oferty
  3. oferowaną cenę
  4. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi
  5. opis doświadczenia w zakresie realizacji badań o tematyce rynku pracy, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
 3. Ofertę składa się w formie pisemnej.
 4. Oferta powinna być czytelna i wypełniona w języku polskim.
 5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 3) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
 6. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 7. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” oraz datą i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 8. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym.
 9. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu min. 3 badań o tematyce rynku pracy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


III Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena – 60%
 2. doświadczenie firmy w realizacji podobnych zadań – 40%

Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. Leszczyńskiego 14/1-3
20-069 Lublin

Termin składania ofert upływa z dniem 14.08.2009 r. o godz. 16.30.
Decyduje data i godzina wpłynięcia/dostarczenia do siedziby Zamawiającego.


Kontakt:
Maria Grzybała
Renata Dąbrowska – Jagieło

tel. 081 536 10 96
m.grzybala@irp-fundacja.pl
r.dabrowska@irp-fundacja.pl


DO POBRANIA :

 • Zapytanie ofertowe : PDF
 • Załącznik nr 1: Potwierdzenie wykonania badań : PDF
 • Załącznik nr 2: Wzór oferty Wykonawcy : PDF
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków : ; PDFCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY