Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ I UKRAINĘ EURO 2012
DIAGNOZA I PROGNOZA


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
01-09-2009

Informujemy, iż w dniu 31-08-2009 dokonaliśmy wyboru firmy, która przeprowadzi badania ilościowe w projekcie.


Lublin, dnia 31 sierpnia 2009r.

Protokół
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie badań ilościowych w ramach realizacji projektu „ Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dokonał wyboru oferty w oparciu o art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z Zasadą Konkurencyjności oraz w powiązaniu z kryteriami podanymi w ogłoszeniu konkursowym.

W ramach konkursu na przeprowadzenie badań ilościowych, ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, stronie projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie EDS-FNS oraz do następujących firm zostały dostarczone drogą elektroniczną zapytania ofertowe (w załączeniu):

  1. IQS-QUANT, ul. Lekarska 7, 00-610 Warszawa
  2. Fokus Studio Agnieszka Jaworska-Zienkiewicz, ul. Kielecka 1/6, 20-723 Lublin
  3. PROFESAN, ul. Peowiaków 6, 20-007 Lublin
  4. Inter7net, ul. Zana 8a/1003, 20-532 Lublin
  5. Biuro Badań i Analiz Społecznych, ul. Judyma 51, 20-716 Lublin
  6. EUROPERSPEKTYWA, Beata Romejko, ul. Różana 22/18, 20-538 Lublin
  7. ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa

W odpowiedzi następująca firma złożyła swoją ofertę :

1. Fokus Studio Agnieszka Jaworska-Zienkiewicz, ul. Kielecka 1/6, 20-723 Lublin

Prezes EDS-FNS, Wiceprezes EDS-FNS oraz Kierownik merytoryczny projektu dokonali oceny złożonej oferty przez ww. podmiot.

Po przeanalizowaniu ofert złożonych do wyznaczonego dnia tj. 14 sierpnia 2009r., biorąc pod uwagę kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym zdecydowali się wybrać firmę:
1. Fokus Studio Agnieszka Jaworska-Zienkiewicz, ul. Kielecka 1/6, 20-723 Lublin


Na tym protokół zakończono i podpisano.
Tomasz Różniak – prezes Zarządu
Anna Moskwa – wiceprezes Zarządu
Krzysztof Markowski – Koordynator merytoryczny
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY