Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU RYNKU PRACY : PUBLIKACJE

powiekszenie Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń.
Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy.

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja jest owocem pierwszej tury badań przedsiębiorców z terenu Lubelszczyzny, prowadzonych w ramach projektu „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”. Realizowane badania mają na celu zebranie wszystkich ważnych informacji pozwalających na opisanie istotnych czynników wpływających na stan lubelskich przedsiębiorstw, w obszarach dotyczących m.in. kryzysu, polityki zatrudnienia, wykorzystania funduszy europejskich, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Publikacja - wersja PDF


Raport z badań realizowanych w ramach projektu:
„Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”
Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

Publikacja - wersja PDF


powiekszenie Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny
Paweł Kaczmarczyk (red.), 2008

Publikacja stanowi efekt prowadzonych na terenie miasta Lublin badań gospodarstw domowych, pracodawców oraz studiujących i pracujących w Lublinie obywateli Ukrainy i Białorusi. Taki dobór próby badawczej pozwolił skoncentrować się na czterech wzajemnie powiązanych elementach. Pierwszym z nich była skala, dynamika i struktura współczesnych migracji z Lubelszczyzny. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie są skutki mobilności zagranicznej dla migrantów, ich rodzin oraz społecznosci lokalnych. Drugim aspektem były rozmiary i cechy strukturalne napływu imigrantów, a w szczególnosci problematyka
integracji ekonomicznej cudzoziemców w Lublinie i okolicach. Z elementem tym wiążą sie dwa kolejne. Trzeci dotyczył gotowości do zatrudniania cudzoziemców w Polsce i rozmiarów popytu na pracę obywateli krajów ościennych na polskim rynku pracy. Czwarty stanowi analizę specyficznej grupy imigranckiej, jaką są studenci zagraniczni.
Niniejsze opracowanie zawiera wyniki i wnioski z przeprowadzonych prac badawczych wzbogacone o analizę monograficzną, która stanowi tło i kontekst zawartych rozważań.

Okładka publikacji - wersja PDF Publikacja - wersja PDF


powiekszenie Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy
Wojciech Otrębski, Bohdan Rożnowski, 2008

Publikacja jest efektem badań kwestionariuszowych, która pozwoliły na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Książka składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze przybliżają podstawy teoretyczne prowadzonych badań. Trzeci rozdział wyjaśnia metodologię, prezentuje grupę i zastosowane metody. Natomiast w czwartym rozdziale szczegółowo opisane są uzyskane wyniki. Całość pracy kończą wnioski z badań i spis bibliograficzny.
Publikacja opracowana została w projekcie "Równe szanse w pracy" zrealizowanym w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Okładka publikacji - wersja PDF Publikacja - wersja PDF


powiekszenie Zarządzanie projektami społecznymi. Materiały szkoleniowe dla służb zatrudnienia.
Bohdan Rożnowski (red.), 2007

W ksiązce znaleźć można poszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami społecznymi, wskazanie narzędzi przydatnych w tym zakresie oraz przedstawienie doświadczeń osób zarządzających tego typu projektami. Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy pracowników instytucji rynku pracy, którzy przygotowują się do realizacji projektów, szczególnie tych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W publikacji zebrano artykuły traktujące o różnych aspektach zarządzania projektami od planowania począwszy na ewaluacji i rozliczeniu skończywszy. Elementem odróżniającym tę od innych publikacji, istotnym z praktycznego punktu widzenia, są opisy doświadczeń i konkretnych przykładów osób na codzień zarządzających projektami.

Publikacja jest dostępna w sprzedaży. Cena: 25 zł + ew. koszty wysyłki
Zamówienia pod nr tel. 81 536 10 95

Okładka publikacji - wersja PDFSpis treści - wersja PDF


Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie powiatu włodawskiego.
Wyniki badań empirycznych i możliwe kierunki działań
Konrad Konefał, Paweł Stróżak, 2007

Opracowanie stanowi raport z badań zrealizowanych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na grupie 150 zarejestrowanych bezrobotnych w listopadzie 2007 roku. Zawiera analizy dotyczące:

  1. wielu aspektów fukncjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy (plany, oczekiwania, doświadczenia),
  2. rynku pracy powiatu włodawskiego widzianego oczami osób poszukujących na nim pracy
  3. oceny jakości funkcjonowania urzędu pracy w opiniach jego klientów

Raport został opracowany jako materiał pomocniczy dla strategii rozwoju powiatu włodawskiego.

Publikacja - wersja PDF


"Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy"

Zamiary emigracyjne, oczekiwania płacowe, trudności doświadczane na rynku pracy, ocena działania władz samorządowych, kondycja przedsiębiorstw w województwie lubelskim to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w naszej najnowszej publikacji „Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy”, która ukazała się pod koniec stycznia.
Niniejsza publikacja jest efektem dwuletnich badań opinii, postaw, planów uczestników rynku pracy w wybranych powiatach woj. lubelskiego (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, lubelski, bialski, chełmski, zamojski, parczewski, puławski, hrubieszowski, biłgorajski). W publikacji zostały podsumowane dwie edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006 w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” realizowanego w ramach ZPORR.

„Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy” /dokumenty PDF/
Wstęp ; Rozdział 1
; Rozdział 2 , Rozdział 3 ; Rozdział 4 ; Rozdział 5

Recenzje publikacji


Atrakcyjność zawodowa różnych grup kandydatów do pracy
oraz ocena skuteczności aktywnych form wspierania zatrudnienia

w opiniach pracodawców z wybranych powiatów Lubelszczyzny

Raport z badań terenowych zrealizowanych na zamówienie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany poda nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Lublin – Nasutów, lipiec 2005

dokument /MSWord/


Analiza sektora przedsiębiorstw w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Raport powstał w oparciu o informacje dostępne na dzień 30.06.2006 r.

dokument /MSWord/


Analiza instytucji kształcenia ustawicznego w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

dokument /MSWord/


Analiza szkolnictwa w wybranych powiatach województwa lubelskiego

Raport sporządzony został na zamówienie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw jako materiał pomocniczy w ramach realizowanego przez nią projektu: „BADANIE POTRZEB POWIATOWYCH RYNKÓW PRACY W PERSPEKTYWIE ZATRUDNIENIA I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH" realizowanego w okresie od lutego 2005 do grudnia 2006 w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

dokument /MSWord/


Katalog instytucji rynku pracy miasta Lublina

strona tytułowa /PDF/
treść /PDF/
Przekonania uczestników lokalnego rynku pracy w Lublinie:
młodzież, bezrobotni, pracodawcy


strona tytułowa /PDF 337 KB/
spis treści /PDF 69,2 KB/
treść /PDF 2,37 MB/powiekszenie Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego
w świetle opinii pracodawców, pracowników i młodzieży


raport /PDF 2,53 MB/

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY